Business cases

 
 

Business Cases kunnen worden ingedeeld naar de volgende pijlers:

  • Kostenbesparing door simpeler en efficiënter beheer (ook exoten);
  • Participatie, informatie voorziening, creëren van draagvlak en procesversnelling;
  • Recreatie, toerisme, en verbeteren ruimtelijke kwaliteit;
  • Duurzaamheid, MVO/CSR;
  • Veiligheid en gezondheid.

Maar even zo belangrijk is de verbetering van intern draagvlak.

Voorbeelden van projecten zijn:

Sinusbeheer: sneller en eenvoudiger werken, minder maaien, lagere kosten.

Grebbedijk: Onderzoek naar ecologisch beheer in relatie tot robuustheid (veiligheid) van de dijk.

Grassap als gladheidbestrijding