Projecten

 
 
Bekijk de kaart

Meer bestuivers door slingerend maaibeheer

Uit de pilot van TenneT waarbij op drie 380 kV stations het maaibeheer is aangepast en voor langere tijd is gemonitord bleken de resultaten zeer positief. Slingerend maaibeheer leverde ruim 60% meer bestuivende insecten op in vergelijking met het reguliere beheer. Een goede reden om deze betrekkelijk eenvoudige aanpassing uit te rollen als standaardbeheer.

Lees meer ›

Voorbeeldenboek Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft een voorbeeldenboek ontwikkeld i.s.m. bureau Zet. Hierin worden een aantal infrastructurele projecten getoond waar biodiversiteit is mee gekoppeld in de uitvoering van deze projecten. Het voorbeeldenboek geeft een breed overzicht van de brede inzetbaarheid van biodiversiteit.

Lees meer ›

Kostenloze aanleg afschermende grondwal

Bij grondverzet kan meerwaarde voor biodiversiteit ontstaan. Bij de verbreding van de A27/A1 werd vrijgekomen grond op verzoek van de terreinbeheerder gebruikt voor de aanleg van grondwal.

Lees meer ›

Boomveiligheidsprotocol benutten voor inzicht bomenbestand

Het benutten van de gegevens uit de boomveiligheidscontrole is een manier om, zonder extra kosten voor natuurmonitoring, meer inzicht te krijgen in de aanwezige biodiversiteit op het areaal. Volgens de Leidraad Beheer Groenvoorzieningen 2013 is er sprake van een tweejaarlijkse boomveiligheidscontrole bij de algemene zorgplicht en een jaarlijks controle bij een verhoogde zorgplicht.

Lees meer ›

Flyer goed bermbeheer

Vanuit Heel Drenthe Zoemt is in breed samenwerkingsverband een zeer constructieve flyer gemaakt voor goed bermbeheer. Hierin staan zeer praktische tips over bestek, maaiperiode, omgevingsmanagement en monitoring.
Download hier de flyer!

Lees meer ›

Heidecorridor Soestduinen

Tussen Vliegbasis Soesterberg, de waterwinlocatie Soestduinen en de Vlasakkers ontbreekt een belangrijke natuurschakel. Voor veel dieren is er geen enkele uitwisseling mogelijk tussen deze bijzondere natuurgebieden. Vitens, Utrechts Landschap, TenneT, provincie Utrecht, Netjes Beheer B.V., Rijksvastgoedbedrijf, een particuliere eigenaar en gemeente Soest hebben hun krachten gebundeld om via het tracé van de hoogspanningsleiding een heideverbinding te realiseren. Hiermee wordt een belangrijk deel van de oostelijke heidecorridor uit het Hart van de Heuvelrug programma gerealiseerd.

Lees meer ›

Natuurplan voor de N34

Arcadis heeft voor de N34 in Drenthe een Natuurplan in nauwe samenwerking tussen de wegbeheerders, ontwerpers en ecologen een natuurplan opgesteld. Analyse van ambities en wettelijke vereisten heeft geleid tot een mooie set van maatregelen zoals het inrichten van overhoeken en verzorgingsplaatsen, hopovers voor vleermuizen, faunapassages, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen. Het project laat zien dat, als natuur in een vroeg stadium mee genomen wordt, er veel kansen voor InfraNatuur zijn.

Lees meer ›

Groene kaart van TenneT

De groene kaart geeft een overzicht van klein- en grootschalige initiatieven die allemaal door TenneT-medewerkers zijn opgezet, vaak na signalen van of in afstemming met omwonenden, NGO’s of bevoegde gezagen. Niet omdat het moet op grond van wet- of regelgeving, maar omdat TenneT daadwerkelijk betrokken is bij mens en natuur in de omgeving waarin ze werken.

Lees meer ›

Mijn berm bloeit

Het beperkte aanbod aan bloemen in bermen wordt als een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van vlinders gezien. In de campagne ‘Mijn berm bloeit!’ van De Vlinderstichting en FLORON, kunnen mensen zelf meedoen om actuele informatie over de bloemenrijkdom van bermen te verzamelen.

Lees meer ›

Hondsbosse Zeewering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is in 2016 begonnen met proef op sinusbeheer bij de Hondsbosse Zeewering.

Lees meer ›

A12 Natuurinclusief

Bij de verbreding van de A12 heeft Rijkswaterstaat de natuuropgaaf in de aanbesteding meegegeven. Het resultaat is een verbluffend ontwerp waar natuur en projectontwikkeling elkaar versterken.

Lees meer ›

Natuurwinst met natuurpuntensysteem

De Natuurpuntencalculator is een applicatie die natuurpuntenberekeningen automatiseert door slim gebruik te maken van data van onder andere de Nationale Databank Flora en Fauna en andere (GIS)-data. Hiermee kan de natuurwaarde voor- en achteraf worden berekend en wordt de winst aan biodiversiteit inzichtelijker.

Lees meer ›

Almere in bloei

Gemeente Almere heeft in de afgelopen jaren een aantal gebieden onder de hoogspanningsverbinding vrijgemaakt van hinderlijke hoge beplanting en gedeeltelijk omgevormd naar duurzame laagblijvende beplanting.

Lees meer ›

Op hoogte geboren

In de Biesbosch zijn in een visarendnest in de hoogspanningsmast van de 150 kV verbinding Geertruidenberg – Biesbosch jongen geboren. Sinds vorig jaar broedt de visarend in Nederland.

Lees meer ›

Insectenhotel

Op Golf- en Countryclub De Tongelreep is een insectenhotel geplaatst. Het insectenhotel is is een plek waar insecten, zoals bijen, lieveheersbeestjes en vlinders graag overwinteren.

Lees meer ›