Boomveiligheidsprotocol benutten voor inzicht bomenbestand

 
 

Bij de boomveiligheidscontrole worden alle bomen aan een inspectie onderworpen, die een risico vormen voor een persoon of goed. Dat is niet het gehele bomenbestand, maar wel een aanzienlijk deel ervan. Bij de boomveiligheidscontrole worden zaken als boomsoort, leeftijd, positie en toestand van de boom opgenomen en in de relevante databestanden opgenomen. Deze data kan vervolgens niet alleen benut worden voor een risicoanalyse en het bepalen van te nemen acties ten behoeve van de veiligheid, maar ook voor het krijgen van meer zicht in de natuurwaarden van het bomenbestand op het areaal.