Businesscase

 
 

Het koppelen van biodiversiteit wordt interessant als er een businessmodel van te maken is. De werkgroep geeft een handreikeing op deze pagina om biodiversiteit meer waarde te geven met de volgende toolboxen:

Businesscases kunnen worden ingedeeld naar de volgende pijlers:

 • Kostenbesparing door simpeler en efficiënter beheer (ook exoten);
 • Participatie, informatie voorziening, creëren van draagvlak en procesversnelling;
 • Recreatie, toerisme, en verbeteren ruimtelijke kwaliteit;
 • Duurzaamheid, MVO/CSR;
 • Veiligheid en gezondheid.

Maar even zo belangrijk is de verbetering van intern draagvlak.

Voorbeelden (10) van projecten waar biodiversiteit in de businesscase is verwerkt:

 • Sinusbeheer: sneller en eenvoudiger werken, minder maaien, lagere kosten [Businesscase].
 • Grebbedijk: Onderzoek naar ecologisch beheer in relatie tot robuustheid (veiligheid) van de dijk. Het versterking van de Houtribdijk is een samenwerking tussen Arcadis en RHDHV om de dijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven met zand te versterken. Er ontstaan land water overgangen en met vrijkomende grond wordt een groot natuurgebied aangelegd. [Businesscase]
 • Grassap wordt door de provincie Noord-Holland uit gemaaid gras verwerkt tot strooimiddel als gladheidbestrijding. De opbrengst van het grassap kan gebruikt worden om biodiversiteit in de bermen te verbeteren. [Businesscase]
 • Coöperatie Stationspark Deurne heeft in samenwerking met ProRail, NS, gemeente Deurne en De Vlinderstichting in 2014, 2015 en 2018 groenstroken ingezaaid met weidebloemen. Uitdaging wat betreft onderhoud ligt hier in het correct maaien en opruimen. [Business Cases & Omgevingsmanagement]
 • Operatie Steenbreek is een samenwerking tussen verschillende gemeenten en Waterschappen om stenen te vervangen voor groen om hitte-eiland effect tegen te gaan, biodiversiteit te stimuleren, luchtkwaliteit en gezondheid te verbeteren en te zorgen voor een betere waterhuishouding en het vasthouden van neerslagoverschotten. [Business Cases]
 • Plan Staalblauwtje is een inrichtingsplan waarbij RHDHV en TATA steel samenwerken om het bedrijventerrein opnieuw in te richten als geschikt landschap voor het Staalblauwtje door aanbieden van geschikte habitats in bermen en groenstroken en gebruik tijdelijke natuur. [Businesscase]
 • Overbreedte waterbeheer is een project van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Stimuleren van én het laten staan van waterplanten langs het doorstroomprofiel van een sloot. Hierdoor wordt afvoer en waterkwaliteit verbeterd en meer mogelijkheid gecreëerd voor biodiversiteit. [Businesscase & Omgevingsmanagement]
 • De Business Unit Nauturlijk Kapitaal (BUNK) onderzoekt het inzetten van bermgrass als grondstof voor karton. [Business Cases; Omgevingsmanagement; regelgeving]
 • Arcadis heeft in samenwerking met provincies en waterschap de monitoringssystemen 'Wildspotter' en 'Visspotter' opgezet waarbij door middel van camera opnames burgers participeren bij het inventariseren van faunapassages gebruik. Naast inventarisatie gegevens zorgt dit voor het inzichtelijk maken bij breder publiek, leidend tot meer kennis en begrip over faunapassages.[Business Cases & Omgevingsmanagement]