Omgevingsmanagement

 
 

Belangrijke tips voor een efficiënt omgevingsmanagement:

 • Betrek zo vroeg mogelijk specialisten (ecologen, juristen, archeologen...), ze kunnen inschatten welke knelpunten opgelost moeten worden en inhoudelijk het project versterken;
 • Kijk ruim rond het (weg)tracé (niet alleen de eerste 100 m) naar kansen voor biodiversiteit en aansluiting met initiatieven;
 • Verbindt biodiversiteit in het project: bijv. weidevogelgebieden koppelen, bloemrijkgrasland als verbinding etc. en betrek de boeren uit de omgeving als beheerder;
 • Wees duidelijk in wat je wilt bereiken aan doelen voor biodiversiteit! Wees eerlijke en open over het project en over mogelijkheden om biodiversiteit te versterken => Reële communicatie is gewenst;
 • Zet biodiversiteit als prioriteit op de belangen monitor die je ontwikkelt;
 • Denk vanaf het begin van planvorming ook na over beheer en onderhoud;
 • Wat is echt het probleem? Rijgedrag, te weinig ruimte. Nut en noodzaak van wegverbreding is niet voor iedereen duidelijk;
 • Tijdens de stakeholderanalyse (niemand vergeten) meekoppelkansen zoeken en daarbij ambitieus zijn;
 • Neem je stakeholders altijd serieus, daar zit bovendien vaak veel gebiedskennis;
 • Zoek het juiste team om het project én het proces te realiseren;
 • Omgevingsvisies van de betrokken gemeenten afstemmen met het project;
 • Gebruik joint fact finding om gezamenlijk schade te minimaliseren en biodiversiteit waar mogelijk te bevorderen;
 • Zorg voor een actueel beeld van de stakeholders tijdens voorbereiding en uitvoering van het project (en wellicht ook in de beheerfase): houdt contact en zoek een positieve insteek. Laat stakeholders in alle fasen meedenken met plan voor inrichting en beheer (en wellicht monitoring van effecten op biodiversiteit);
 • Reserveer zichtbaar budget voor biodiversiteit en neem het mee in de opdracht voor de uitvoerder en de beheerder.